பேரா. மு. மஞ்சுளா

Quick Contact

பேரா. மு. மஞ்சுளா

உதவிப்பேராசிரியர்

Experience & Activities

பணியில் சேர்ந்த நாள்: 10-09-2007
கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., எம்.ஃபில்., டி.பி.டி.
பணி அனுபவம்:

  •  மொத்த கல்வி அனுபவம்:  15 ஆண்டுகள்

ஆய்வுத்தலைப்பு: முனைவர் பட்ட ஆய்வு ‘சங்கப் பனுவல்களில் ஆளுமைகள்’

பதிப்பு / வெளியீடு :

  • பெண்களும் அவர்களைச் சார்ந்த குடும்பங்களும், பக்.786 (Vol.2. மே 2008) கட்டுரை எண். 168  வளர் தமிழ் ஆய்வு மன்றம்.
  • தமிழ்ப் புரவலர் மரபில் அதியனும் ஔவையும். Vol.7.march 2020, (ISSN ;2321-788X), (ஆய்வியல் நோக்கில் சங்க இலக்கியம்
  • திருக்குறளில் அறநெறிகள். பக்.393., (Vol.2.march 2021, ISBN NO. 9788194401629) தமிழிலக்கியங்களில் விழுமியங்கள்.
  • ”An Analysis of sangam Tamil societies Ethical Framwork as Instructed in Purananuru”  Turkish Journal of Computer and Mathamatics Education 10, May,2021. (vol.12.no.11,(2021),pg.No.1567-1571. https://turcomet.org/index.php/turkbilmat/issue/view/45
  •  “செவ்வியல் இலக்கியங்களில் உயர் பண்புகள்” இந்தியத் தமிழாய்விதழ், Indian Journal of Tamil E-ISSN;2582-662X DOT PRE FIX:10.34256/IJOT, PUBLISHED-25/11/21
  •  தமிழ் இலக்கியங்கள் கூறுகின்ற வாழ்வியல் நெறிமுறைகள், நவீனத் தமிழாய்வு, தலைப்பு- ‘புறநானூற்றுப் புலவர்களான மூவேந்தர்களின் வாழ்வியல் நெறிமுறைகள்’ பக்.137-141., ISSN:2321 – 984X, VOL.1, Dated : 21 Sep 2021.
  • பன்முகநோக்கில் செவ்விலக்கியங்கள் நவீனத் தமிழாய்வு, ‘வையாவிக் கோப்பெரும் பேகன்’ பக்.193-196.,ISSN:2321 – 984X, VOL.1, Dated 30, December,2021.
  • ஆதன் மரபில் தந்தை மகன் குறித்த ஆளுமைத்திறன், சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ் Int. Res. J. Tamil,  pn. No. 102-109 Volume 4, Issue 3, Year 2022, https://doi.org/10.34256/irjt22315
  • பல்துறைச் சார்ந்த அறிவியல் ஆய்வு அணுகுமுறையிலான பன்னாட்டு இணையவழிக் கருத்தரங்கு, தலைப்பு – “புரவலர் புலவர் மரபில் கோப்பெருஞ்சோழனும் பிசிராந்தையாரும் “ ஜூலை13.மற்றும் 14. 2022 . ISBN- 978-81-956681-0-6, Pg no. 187  Edition- 1

மொத்த ஆய்வுக்கட்டுரைகள் : 09