பேரா. த. பிரபாகரன்

உதவிப்பேராசிரியர்

Experience & Activities

பணியில் சேர்ந்த நாள்: 19-07-2023
கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., எம்.ஃபில்., எம்.ஏ. மொழி., பி.எட்., டி.ஐ.டீ., நெட்.,
பணி அனுபவம்:

 •  மொத்த கல்வி அனுபவம்:  Nil

ஆய்வுத்தலைப்பு: “

சங்க இலக்கியம், பக்தி இலக்கியம், இலக்கணம், இக்கால இலக்கியம், தமிழ்க்கணினி”

பதிப்பு / வெளியீடு :

 • “தமிழ்க்காப்பு இயம் குறிப்பிடும் புதிய இலக்கணக் கூறுகள்”, ஆயுத
  எழுத்து பன்னாட்டு ஆய்விதழ் தொகுதி-7, வெளியீடு-3, மார்ச் 2019.
 • “தொல்காப்பியம், நன்னூலிலிருந்து தமிழ்க்காப்பு இயம் தழுவியதும்
  தவிர்த்ததும்,” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ் தொகுதி-6,
  வெளியீடு-2, அக்டோபர் 2021.
 • “தமிழ் இலக்கண நூல்கள் பிறமொழியாக்கத்திற்குக் குறிப்பிடும்
  வழிமுறைகள்”, சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ், தொகுதி-4, வெளியீடு-8,
  ஜூன் 2022.
 • “செம்மொழித் தமிழுக்குச் சங்க இலக்கியத்தின் பங்களிப்பு”,
  வேளாங்கன்னி மகளிர் கல்லூரி, சென்னை. 27-11-2021.
 • “தமிழிலக்கண நூல்கள் பிறமொழி ஆக்கத்திற்குக் குறிப்பிடும்
  வழிமுறைகள்”, மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, ஆவடி. 11-10-2021
 • “New Trends in Teaching English for Engineering Students”, SRM
  IST, Kattankulathur, Mar. 2021.
 • “Participatory approach in English Classroom,” SRM IST,
  Kattankulathur, May. 2022.
 • “Integrating the Contemporary Discourses in English Language and
  Literature Studies”, SRM IST, Kattankulathur, December. 2022

மொத்த ஆய்வுக்கட்டுரைகள் : Nil