முனைவர் ப.லெனின் குமார்

உதவிப்பேராசிரியர்

Experience & Activities

பணியில் சேர்ந்த நாள்: 12-09-2022
கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ.,எம்.பில்.,பிஎச்.டி.,
பணி அனுபவம்:

  • மொத்த பணி அனுபவம்: 5 ஆண்டுகள்

ஆய்வுத்தலைப்பு: சங்க இலக்கியம் இக்கால இலக்கியம்

மொத்த ஆய்வுக்கட்டுரைகள் : 01 / 02