Reg No Student Name Rank
611500702 MOHANAPRIYA.V.R 6
611500701 MAHALAKSHMI.R 7
611500694 ABHISHEK GANESH 10
611500703 MONISHA.B 13
611500706 SUMITHRA.D 14
611500704 NANDHINI.S 15
611500705 SOUNDARYA.G 19
611500696 HARIVIGNESH.S.R 21
611600716 DEEPALAKSHMI.S 8
611600717 DEIVAYANAI.M 10

B.Sc Biotechnology – Sai Shravanthi (April 2019) – University First Rank holder in    Sanskrit

Need help?