பணியில் சேர்ந்த நாள்: 05-07-2004 கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., எம். ஃபில்., பிஎச்.டி., ஏ.டி.ஜி.டி., பி.ஜி.டி.சி.ஏ., நெட். பணி அனுபவம்: 17 ஆண்டுகள் முனைவர் பட்ட ஆய்வுத்தலைப்பு:  ‘பின்நவீனத்துவத்...
பணியில் சேர்ந்த நாள்: 31-10-2003 கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., எம்.ஃபில்.,நெட். பணி அனுபவம்:  மொத்த கல்வி அனுபவம்:  18 ஆண்டுகள் ஆய்வுத்தலைப்பு: முனைவர் பட்ட ஆய்வு ‘செ.கணேசலிங்கன் புதினங்களில்...
பணியில் சேர்ந்த நாள்: 10-09-2007 கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., எம்.ஃபில்., டி.பி.டி. பணி அனுபவம்:  மொத்த கல்வி அனுபவம்:  15 ஆண்டுகள் ஆய்வுத்தலைப்பு: முனைவர் பட்ட ஆய்வு ‘சங்கப்...
பணியில் சேர்ந்த நாள்: 12-09-2022 கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ.,எம்.பில்.,பிஎச்.டி., பணி அனுபவம்: மொத்த பணி அனுபவம்: 5 ஆண்டுகள் ஆய்வுத்தலைப்பு: சங்க இலக்கியம் இக்கால இலக்கியம் மொத்த ஆய்வுக்கட்டுரைகள்...
பணியில் சேர்ந்த நாள்: 19-06-2023 கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., எம்.ஃபில்., பணி அனுபவம்:  மொத்த கல்வி அனுபவம்:   Nil ஆய்வுத்தலைப்பு: சங்க இலக்கியம், பக்தி இலக்கியம். பதிப்பு /...
பணியில் சேர்ந்த நாள்: 03-07-2023 கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., எம்.ஃபில்., பி.எட்., பிஎச்.டி., செட் (SET)., பணி அனுபவம்:  மொத்த கல்வி அனுபவம்:   6 மாதங்கள் ஆய்வுத்தலைப்பு: “சங்க...

பேரா. நா. கணேசன்

  • January 6, 2021
  • nimdatsimrs
பணியில் சேர்ந்த நாள்: 03-06-2024 கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., பி.எட்., பி.எல்.ஐ.எஸ்., செட்., நெட். பணி அனுபவம்:  மொத்த கல்வி அனுபவம்:  நான்கு ஆண்டுகள் ஆய்வுத்தலைப்பு: திணைக்குடி வாழ்வியலுக்கு...
பணியில் சேர்ந்த நாள்: 03-06-2024 கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., எம்.ஃபில்., பிஎச்.டி., நெட். பணி அனுபவம்:  மொத்த கல்வி அனுபவம்: ஓர் ஆண்டு ஆய்வுத்தலைப்பு: பின்நவீனத்துவ எழுத்தியல், திறனாய்வு,...
பணியில் சேர்ந்த நாள்: 03-06-2024 கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., நெட். பணி அனுபவம்:  மொத்த கல்வி அனுபவம்: ஓர் ஆண்டு ஆய்வுத்தலைப்பு: Nil பதிப்பு / வெளியீடு :...
பணியில் சேர்ந்த நாள்: 10-06-2024 கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., நெட். பணி அனுபவம்:  மொத்த கல்வி அனுபவம்: 1 மாதம் ஆய்வுத்தலைப்பு:Nil பதிப்பு / வெளியீடு : தமிழ் மக்களின்...
Need help?