பணியில் சேர்ந்த நாள்:  01-09-2003 கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., எம். ஃபில்., பி.எட்., பிஎச்.டி., ஸ்லெட். பணி அனுபவம்: எஸ்.ஆர்.எம். கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி : 19 ஆண்டுகள்...
பணியில் சேர்ந்த நாள்: 31-10-2003 கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., எம்.ஃபில்.,நெட். பணி அனுபவம்:  மொத்த கல்வி அனுபவம்:  18 ஆண்டுகள் ஆய்வுத்தலைப்பு: முனைவர் பட்ட ஆய்வு ‘செ.கணேசலிங்கன் புதினங்களில்...
பணியில் சேர்ந்த நாள்: 05-07-2004 கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., எம். ஃபில்., பிஎச்.டி., ஏ.டி.ஜி.டி., பி.ஜி.டி.சி.ஏ., நெட். பணி அனுபவம்: 17 ஆண்டுகள் முனைவர் பட்ட ஆய்வுத்தலைப்பு:  ‘பின்நவீனத்துவத்...
பணியில் சேர்ந்த நாள்: 10-09-2007 கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., எம்.ஃபில்., டி.பி.டி. பணி அனுபவம்:  மொத்த கல்வி அனுபவம்:  15 ஆண்டுகள் ஆய்வுத்தலைப்பு: முனைவர் பட்ட ஆய்வு ‘சங்கப்...
பணியில் சேர்ந்த நாள்: 12-09-2022 கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ.,எம்.பில்.,பிஎச்.டி.,நெட். பணி அனுபவம்: மொத்த பணி அனுபவம்: 3 ஆண்டுகள் ஆய்வுத்தலைப்பு: சங்க இலக்கியம் இக்கால இலக்கியம் மொத்த ஆய்வுக்கட்டுரைகள்...
பணியில் சேர்ந்த நாள்: 12-09-2022 கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ.,எம்.பில்.,பிஎச்.டி., பணி அனுபவம்: மொத்த பணி அனுபவம்: 5 ஆண்டுகள் ஆய்வுத்தலைப்பு: சங்க இலக்கியம் இக்கால இலக்கியம் மொத்த ஆய்வுக்கட்டுரைகள்...
பணியில் சேர்ந்த நாள்: 19-06-2023 கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., எம்.ஃபில்., பணி அனுபவம்:  மொத்த கல்வி அனுபவம்:   Nil ஆய்வுத்தலைப்பு: சங்க இலக்கியம், பக்தி இலக்கியம். பதிப்பு /...
பணியில் சேர்ந்த நாள்: 03-07-2023கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., எம்.ஃபில்., பி.எட்., பிஎச்.டி., செட் (SET).,பணி அனுபவம்:  மொத்த கல்வி அனுபவம்:   6 மாதங்கள் ஆய்வுத்தலைப்பு: “சங்க இலக்கியம், இலக்கணம்,...
பணியில் சேர்ந்த நாள்: 19-07-2023 கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., எம்.ஃபில்., எம்.ஏ. மொழி., பி.எட்., டி.ஐ.டீ., நெட்., பணி அனுபவம்:  மொத்த கல்வி அனுபவம்:  Nil ஆய்வுத்தலைப்பு: “...
Need help?
Application 2024-25