முனைவர் கி. சுந்தரராஜ்

துறைத்தலைவர் i/c

பேரா. வே. கணேசமூர்த்தி

உதவிப்பேராசிரியர்

முனைவர் ஜெ. முனுசாமி

உதவிப்பேராசிரியர்

பேரா. மு. மஞ்சுளா

உதவிப்பேராசிரியர்

முனைவர் த. விஜய் அமிர்தராஜ்

உதவிப்பேராசிரியர்

முனைவர் ப.லெனின் குமார்

உதவிப்பேராசிரியர்

பேரா. ம . கதிரவன்

உதவிப்பேராசிரியர்

முனைவர். கி. பாலமுருகன்

உதவிப்பேராசிரியர்

பேரா. த. பிரபாகரன்

உதவிப்பேராசிரியர்
Need help?
Application 2024-25